Fyzika

Na tomto místě najdete věci potřebné k hodinám fyziky. Jedná se hlavně o zápisy do sešitu, které si můžete vytisknout. Zápisy jsou ve formátu pdf. Některé další věci najdete v části Digitální učební materiály.

6. ročník
1.1, 1.2 - Vlastnosti látek a těles 1.3 - Vzájemné působení těles. Síla
1.4 - Gravitační síla. Gravitační pole. 1.5 - Měření síly 1.6 - Částicové složení látek
1.7, 1.8 - Vzájemné působení částic 1.9 - Atomy a molekuly
1.10, 1.11 - Elektrování při vzájemném dotyku. Elektrické pole 1.12, 1.13 - Model atomu Model atomu. Ionty
1.14, 1.15 - Magnet. Póly magnetu 1.16, 1.18. 1.19 - Magnetické pole. Indukční čáry magnetického pole. Magnetické pole Země
1.17 - Magnetizace látky 1.20, 1.21 Fyzikální veličiny. Jednotky délky. Délková měřidla
1.22 - Měření délky s různou přesností 1.24 - Jednotky objemu. Měření objemu kapalin
1.26 - Jednotky hmotnosti. Měření hmotnosti těles 1.28, 1.30 - Hustota látky. Výpočet hustoty
1.31, 1.32 - Čas, jednotky času 1.33, 1.34 - Změna objemu při zahřívání
1.35, 1.36, 1.37 - Teploměr. Jednotky teploty 2.1, 2.2 - Elektrický obvod. Měření proudu a napětí
2.3 - Vedení elektrického proudu. Elektrické izolanty 2.4, 2.5 - Zahřívání elektrického vodiče při průchodu elektrického proudu
2.6 - Pojistka 2.8, 2.9 - Magnetické pole cívky s proudem
2.10, 2.11, 2.12 - Elektromagnet 2.13 - Elektrický obvod nerozvětvený a rozvětvený
7. ročník
1.1 - Klid a pohyb tělesa 1.2 - Dráha pohybu, trajektorie
1.3 - Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 1.4 - Rychlost rovnoměrného pohybu
1.5- Dráha rovnoměrného pohybu 1.6 - Průměrná rychlost
1.7 - Znázornění síly 1.8 - Gravitační síla a hmotnost tělesa
1.9 - Skládání sil stejného směru 1.10 - Skládání sil opačného směru
1.11 - Rovnováha sil 1.12 - Těžiště tělesa
1.13 - Pohybové účinky síly na těleso (Zákon síly) 1.14 - Zákon setrvačnosti
1.15 - Zákon vzájemného působení dvou těles (Zákon akce a reakce) 1.16 - Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka
1.17 - Rovnovážná poloha páky 1.18 - Užití páky. Rovnoramenné váhy
1.19 - Kladky 1.20 - Tlaková síla. Tlak
1.21 - Tlak v praxi 1.22 - Třecí síla, 1.23 - Měření třecí síly
1.24 - Význam třecí síly v praxi 2 - Vlastnosti kapalin - opakování ze 6. ročníku
2.1 - Pascalův zákon 2.2 - Hydraulické zařízení
2.3 - Účinky gravitační síly na kapalinu 2.4 - Hydrostatický tlak
2.5 - Vztlaková síla působící na těleso v kapalině 2.6 - Archimedův zákon
2.7 - Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině 2.8 - Plování nestejnorodých těles
2.9 Atmosféra Země. Atmosférický tlak 2.10 Měření atmosférického tlaku. Torricelliho pokus
2.11 Změny atmosférického tlaku 2.12 Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země
2.13 Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr