Digitální učební materiály

Matematika 2. stupeň

Všechny materiály jsou ve formátu pdf.
Matematika - 6. ročník
1. Porovnávání přirozených čísel 2. Sčítání a odčítání přirozených čísel
3. Násobení a dělení přirozených čísel 4. Zlomky
5. Body, úsečky, přímky 6. Osově souměrné útvary
7. Středová souměrnost 8. Zápis a čtení desetinných čísel
9. Desetinná čísla na číselné ose 10. Porovnávání desetinných čísel
11. Sčítání a odčítání desetinných čísel 12. Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000, …
13. Násobení desetinného čísla desetinným číslem 14. Dělení desetinného čísla desetinným číslem
15. Desetinná čísla – slovní úlohy 16. Jednotky délky
17. Jednotky hmotnosti 18. Jednotky obsahu
19. Osa úsečky 20. Osa úhlu
21. Velikost úhlu, konstrukce úhlu 22. Úhly – stupně a minuty
23. Rozdělení úhlů podle velikosti 24. Vrcholové a vedlejší úhly
25. Souhlasné a střídavé úhly 26. Grafické sčítání a odčítání úhlů
27. Sčítání a odčítání úhlů - početně 28. Úhly – souhrnné opakování
29. Dělitel 30. Násobek
31. Dělitelnost pěti a deseti 32. Dělitelnost dvěma – sudá a lichá čísla
33. Dělitelnost čtyřmi a osmi 34. Dělitelnost třemi a devíti
35. Dělitelnost šesti 36. Znaky dělitelnosti - souhrn
37. Povrch krychle a kvádru 38. Převody jednotek objemu
39. Jednotky objemu – duté míry 40. Objem krychle a kvádru - opakování

 

Matematika - 7. ročník
1. Převádění zlomků na desetinná čísla 2. Rozšiřování zlomků
3. Krácení zlomků 4. Základní tvar zlomku
5. Smíšená čísla 6. Zlomky úvod - opakování
7. Sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli 8. Násobení zlomků
9. Sčítání celých čísel 10. Poměr – základní pojmy
11. Změň číslo v poměru 12. Rozděl číslo v poměru
13. Měřítko plánu a mapy 14. Přímá úměrnost – slovní úlohy
15. Nepřímá úměrnost - slovní úlohy 16. Graf přímé úměrnosti
17. Graf nepřímé úměrnosti 18. Procenta - úvod
19. Procenta - praxe 20. Procenta – slovní úlohy

 

Matematika - 8. ročník
1. Co je druhá mocnina 2. Druhá mocnina velkých čísel
3. Druhá mocnina malých čísel 4. Co je druhá odmocnina
5. Pythagorova věta 6. Výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty
7. Pythagorova věta v praxi - v rovině 8. Pythagorova věta v prostoru
9. Číselné výrazy 10. Pravidla pro počítání s mocninami
11. Sčítání a odčítání mnohočlenů 12. Násobení mnohočlenů
13. Výrazy - sčítání, odčítání, násobení 14. Vytýkání
15. Vzorce pro rozklad mnohočlenu na součin 16. Slovní úlohy řešené lineární rovnicí - obecné
17. Slovní úlohy o pohybu - proti sobě 18. Slovní úlohy o pohybu – za sebou
19. Slovní úlohy - společná práce 20. Slovní úlohy - směsi

 

Matematika - 9. ročník
1. Výrazy - opakování 2. Podmínky řešitelnosti lomených výrazů
3. Podmínky řešitelnosti lomených výrazů s více proměnnými 4. Hodnota lomeného výrazu
5. Rozšiřování lomených výrazů 6. Krácení lomených výrazů
7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů
9. Násobení lomených výrazů 10. Dělení lomených výrazů
11. Složené lomené výrazy 12. Lomené výrazy - shrnutí
13. Lineární rovnice - opakování 14. Rovnice s neznámou ve jmenovateli
15. Rovnice se dvěma neznámými 16. Soustavy rovnic – srovnávací metoda
17. Soustavy rovnic – dosazovací metoda 18. Soustavy rovnic – sčítací metoda
19. Soustavy rovnic – slovní úlohy – směsi, roztoky 20. Soustavy rovnic – slovní úlohy o pohybu