Digitální učební materiály

Fyzika

Všechny materiály jsou ve formátu pdf.
Fyzika - 6. ročník
1. Vlastnosti látek a těles 2. Vzájemné působení těles. Síla
3. Gravitační síla. Gravitační pole. Měření síly 4. Částicové složení látek
5. Vzájemné působení částic 6. Atomy a molekuly
7. Dráha, rychlost, čas 8. Model atomu
9. Magnet 10. Magnetické pole
11. Magnetizace látky 12. Fyzikální veličiny - délka
13. Měření fyzikálních veličin 14. Objem, měření objemu
15. Hmotnost, měření hmotnosti 16. Hustota látky, výpočet hustoty
17. Čas, jednotky času 18. Změna objemu při zahřívání
19. Teploměr. Jednotky teploty 20. Elektrický obvod.Měření proudu a napětí
21. Vedení elektrického proudu. Elektrické izolanty 22. Zahřívání elektrického vodiče při průchodu elektrického proudu
23. Pojistka 24. Magnetické pole cívky s proudem
25. Elektromagnet 26. Elektrický obvod nerozvětvený a rozvětvený

 

Fyzika - 7. ročník
1. Pohyb tělesa 2. Rychlost rovnoměrného pohybu
3. Výpočet rychlosti tělesa 4. Graf rovnoměrného pohybu
5. Průměrná rychlost 6. Procvičování teplota, rychlost
7. Dráha, rychlost, čas 8. Síla
9. Znázornění síly 10. Rovnováha sil
11. Magnetická, elektrická a gravitační síla 12. Gravitační síla
13. Skládání sil 14. Skládání sil různého směru
15. Skládání sil - procvičování 16. Skládání 3 sil různého směru
17. Newtonovy zákony 18. Páka
19. Rovnoramenná páka 20. Nerovnoramenná páka
21. Moment síly 22. Opakování moment síly, rychlost, dráha
23. Kladky 24. Tlak
25. Výpočet tlaku 26. Výpočet tlaku, síly, obsahu
27. Tření 28. Mechanické vlastnosti kapalin
29. Hydraulická zařízení 30. Výpočet u hydraulického zařízení
31. Hydrostatický tlak 32. Výpočet hydrostatického tlaku
33. Hydrostatická tlaková síla 34. Vztlaková síla
35. Archimédův zákon 36. Výpočet vztlakové síly
37. Plování těles 38. Atmosférický tlak
39. Tlak v uzavřené nádobě 40. Tajenka a určování jednotek a veličin

 

Fyzika - 8. ročník
1. Práce 2. Konání práce pomocí kladky
3. Výkon 4. Výpočet práce z výkonu a času
5. Pohybová a polohová energie 6. Výpočet pohybové a polohové energie
7. Výpočet hmotnosti a výšky 8. Vnitřní energie
9. Teplo 10. Měrná tepelná kapacita
11. Výpočet tepla 12. Tepelná výměna prouděním, tepelné záření
13. Změny skupenství látek 14. Tání látek
15. Tuhnutí látek 16. Vypařování látek
17. Var 18. Kapalnění látek
19. Zážehové motory 20. Vznětové motory
21. Elektrický náboj a pole 22. Elektroskop
23. Vodič v elektrickém poli 24. Izolant v elektrickém poli
25. Elektrický náboj 26. Siločáry elektrického pole
27. Stejnorodé elektrické pole 28. Elektrický proud
29. Účinky, směr a podmínky elektrického proudu 30. Výpočet elektrického proudu
31. Výpočet elektrického napětí 32. Měření elektrického proudu a napětí
33. Elektrický odpor 34. Ohmův zákon
35. Závislost el. odporu na vlastnostech vodiče 36. Spojování rezistorů
37. Spojování rezistorů výpočty 38. Spojování rezistorů výpočty 2
39. Reostat 40. Tajenka