Digitální učební materiály

Chemie

Všechny materiály jsou ve formátu pdf.
Chemie - 8. ročník
1. Bezpečnost práce 2. Vlastnosti látek
3. Nebezpečné látky 4. Směsi
5. Směsi – metody oddělování složek směsí 6. Shrnutí - směsi
7. Laboratorní práce – oddělování složek směsí – filtrace 8. Laboratorní práce – oddělování složek směsí – destilace, krystalizace
9. Voda 10. Atomy a prvky
11. Periodický zákon, periodická soustava prvků 12. Molekuly, chemické sloučeniny
13. Chemická vazba 14. Chemická reakce, zákon zachování hmotnosti
15. Chemická rovnice, zákon zachování hmotnosti 16. Vzduch
17. Kyslík 18. Vodík
19. Halogeny 20. Názvosloví halogenidů

 

Chemie - 8. ročník
1. Halogenidy 2. Názvosloví hydroxidů, názvosloví halogenidů
3. Hydroxidy 4. Názvosloví oxidů
5. Názvosloví oxidů, oxid uhličitý 6. Názvosloví – opakování, oxid siřičitý
7. Názvosloví oxidů, oxid vápenatý, oxid titaničitý 8. Shrnutí - oxidy
9. Opakování – hydroxidy, halogenidy, oxidy; sulfidy 10. Opakování – oxidační čísla, počet atomů; bezkyslíkaté kyseliny – názvosloví, kyselina chlorovodíková
11. Bezkyslíkaté kyseliny, oxidy, hydroxidy, halogenidy – názvosloví, kyselina fluorovodíková, sulfan 12. Pracovní list – opakování – halogenidy, hydroxidy, oxidy, bezkyslíkaté kyseliny; kyslíkaté kyseliny – názvosloví; kyselina dusičná
13. Pracovní list – opakování názvosloví – halogenidy, hydroxidy, oxidy, bezkyslíkaté kyseliny; kyslíkaté kyseliny – názvosloví 14. Pracovní list – názvosloví – kyseliny; kyselina sírová, opakování učiva – směsi RISK
15. Pracovní list – názvosloví – kyseliny, porovnávání vlastností kyseliny sírové a kyseliny dusičné; kyselina uhličitá, siřičitá, chlorná 16. Pracovní list – názvosloví – kyseliny, oxidy, halogenidy, hydroxidy; amoniak
17. Opakování základních pojmů – kyselina, zásada, amoniak; zásaditost a kyselost roztoků 18. Laboratorní práce – kyseliny a zásady
19. Opakování – základní pojmy halogenidy, oxidy, hydroxidy, kyseliny, zásady, neutralizace, indikátory; RISK; opakování názvosloví - halogenidy, oxidy, hydroxidy, kyseliny; soli, názvosloví solí kyslíkatých kyselin 20. Laboratorní práce – kyseliny a zásady

 

Chemie - 8. ročník
1. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin 2. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin
3. Uhličitan vápenatý, názvosloví solí kyslíkatých kyselin 4. Dusičnany, fosforečnany
5. Shrnutí - soli 6. Uhlík
7. Uhlík 8. Třídění uhlovodíků
9. Alkany 10. Alkeny, alkyny
11. Aromatické uhlovodíky 12. Paliva, pohonné hmoty
13. Výfukové plyny 14. Shrnutí – uhlík a jeho sloučeniny
15. Polovodiče, křemík (silikony), germanium, arsen 16. Alkalické kovy
17. Hořčík 18. Kovy – železo, měď, hliník
19. Těžké kovy – olovo, rtuť, kadmium 20. Kovy budoucnosti – zlato, platina, titan

 

Chemie - 8. a 9. ročník
1. Biogenní prvky 2. Modifikace uhlíku
3. Prvek 4. Zákon zachování hmotnosti
5. Redoxní reakce 6. Elektrochemie
7. Soli 8. Roztoky
9. Soli 10. Oxidy
11. Organické kyseliny 12. Ovzduší
13. Životní prostředí 14. Polymery 1
15. Polymery 2 16. Chemické reakce
17. Směsi 18. Periodická soustava prvků
19. Názvosloví oxidů 20. Názvosloví solí