Digitální učební materiály

Český jazyk - 1. stupeň

Všechny materiály jsou ve formátu pdf.
Český jazyk - 2. ročník
1. Rodělení slov podle počtu slabik 2. Řazení písmen do slov
3. Řazení slov podle abecedy 4. Rozvoj slovní zásoby
5. Řazení slov podle abecedy (s obrázky) 6. Řazení vět v textu
7. Tvrdé, měkké souhlásky, písmena e, ě 8. Podstatná jména, názvy osob, zvířat a věcí
9. Druhy vět 10. Velká písmena na začátku vět
11. Řazení písmen do slov 12. Podstatná jména, slovesa
13. Podstatná jména, slovesa 14. Slova nadřazená, podřazená, souřadná
15. Hláska, slabika, slovo, věta 16. Řazení slov ve větě
17. Podstatná jména, slovesa, tvorba vět 18. Ukazovací zájmena ten, ta, to
19. Samohláska krátké, dlouhé 20. Vzorce souvětí
21. Podstatná jména, slovesa, slova příbuzná 22. Skupin bě, pě, vě, mě
23. Oddělování slov ve větě 24. Věta jednoduchá, souvětí
25. Předložky 26. Číslovky, spojky, předložky
27. Vlastní jména 28. Samohlásky, souhlásky
29. Druhy vět 30. Slovní druhy
31. Slovní význam 32. Literární pohádkové dvojice
33. Literární filmové dvojice 34. Slova nadřazená, podřazená, souřadná
35. Měkké slabiky 36. Párové souhlásky
37. Řazení písmen podle abecedy 38. Jednotné a množné číslo podstatných jmen
39. Věta jednoduchá, souvětí 40. Řazení písmen ve slovech, tvorba slov

 

Český jazyk - 3. ročník
1. Slova příbuzná 2. Vyjmenovaná slova po B
3. Podstatná jména – rod a číslo 4. Vyjmenovaná slova po L
5. Vyjmenovaná slova po M 6. Vyjmenovaná slova po P
7. Skloňování podstatných jmen 8. Josef Lada
9. Slovesa – osoba a číslo 10. Slovesa – čas, infinitiv, zvratná slovesa
11. Vyjmenovaná slova po S 12. Význam slov
13. Vyjmenovaná slova po V 14. Vyjmenovaná slova po Z
15. Přídavná jména 16. Zájmena
17. Číslovky 18. Příslovce
19. Předložky 20. Spojky, částice, citoslovce

 

Český jazyk - 3. ročník
1. Částice, citoslovce 2. Číslo podstatných jmen
3. Číslovky 4. Číslovky - procvičení
5. Podstatná jména rodu mužského - životnost, neživotnost 6. Předložky - výklad
7. Předložky - procvičení 8. Přídavná jména - výklad
9. Přídavná jména - procvičení 10. Příslovce - výklad
11. Příslovce - procvičení 12. Slova mnohoznačná
13. Slovesa 1 14. Slovesa 2
15. Souvětí, věta jednoduchá 16. Spojky - výklad
17. Spojky - procvičení 18. Vyjmenovaná slova B, L, M, P
19. Vyjmenovaná slova B, L 20. Zájmena

 

Český jazyk - 3. ročník
1. Podstatná jména - pády, vyjmenovaná slova 2. Podstatná jména - pády
3. Podstatná jména, přídavná jména 4. Přídavná jména
5. Věta × souvětí 6. Synonyma, opozita, podstatná jména - pády
7. Souhlásky tvrdé a měkké 8. Párové souhlásky, slova citově zabarvená
9. Párové souhlásky, slova citově zabarvená 10. Souhlásky tvrdé a měkké, párové souhlásky, vlastní jména
11. Předložky × předpony, vyjmenovaná slova 12. Vyjmenovaná slova
13. Vyjmenovaná slova, podstatná jména 14. Vyjmenovaná slova
15. Vyjmenovaná slova, slovní druhy 16. Význam slov, slovní druhy
17. Slovní druhy, vyjmenovaná slova 18. Vyjmenovaná slova, podstatná jména, slovesa
19. Slovesa, infinitiv, tvar jednoduchý a složený 20. Slovesa, osoba, číslo, čas, vyjmenovaná slova

 

Český jazyk - 5. ročník
1. Slovní druhy 2. Slovní druhy
3. Slovesa 4. Slovesa
5. Podstatná jména 6. Podstatná jména
7. Podstatná jména – rod střední 8. Podstatná jména – rod střední
9. Podstatná jména – rod střední 10. Podstatná jména – rod ženský
11. Podstatná jména – rod ženský 12. Podstatná jména – rod ženský
13. Podstatná jména – rod střední a ženský 14. Podstatná jména – rod mužský
15. Podstatná jména – rod mužský 16. Podstatná jména – rod mužský
17. Podstatná jména – rod mužský 18. Podstatná jména – rod mužský
19. Podstatná jména – souhrnné opakování 20. Podstatná jména – souhrnné opakování

 

Český jazyk - 5. ročník
1. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách 2. Opakování - vyjmenovaná slov, i/y po obojetných souhláskách
3. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách 4. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách
5. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách 6. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách
7. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách 8. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách
9. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách 10. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách
11. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách 12. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách
13. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách 14. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách
15. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách 16. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách
17. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách 18. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách
19. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách 20. Opakování - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách